Privacy Statement

Nederlands

Andy Limoen Fysiotherapie hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit Privacy statement verschaft informatie over er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

Andy Limoen Fysiotherapie  doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Andy Limoen Fysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat :


 • Andy Limoen Fysiotherapie uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Andy Limoen Fysiotherapie om uw uitdrukkelijke toestemming vraagt als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Geen persoonsgegevens worden verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

 

Persoonsgegevens van cliënten worden door Andy Limoen Fysiotherapie verwerkt ten behoeve van uitvoering geven aan de behandelovereenkomst en administratieve doeleinden.

Voor de behandelovereenkomst kan Andy Limoen Fysiotherapie de volgende gegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Woonplaats
 • Adres
 • Postcode
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • BSN;
 • ID nummer;
 • Huisarts;
 • Gegevens over uw gezondheid.

 

Uw persoonsgegevens worden door Andy Limoen Fysiotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

 

Verstrekking aan derden

Aan Andy Limoen Fysiotherapie verstrekte gegevens kunnen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Andy Limoen Fysiotherapie  deelt geen persoonsgegevens met derden waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met derden maakt Andy Limoen Fysiotherapie afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Andy Limoen Fysiotherapie de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kan Andy Limoen Fysiotherapie persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Beveiliging

Andy Limoen Fysiotherapie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:


 • Alle personen die namens Andy Limoen Fysiotherapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Andy Limoen Fysiotherapie hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Andy Limoen Fysiotherapie van u heeft ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Andy Limoen Fysiotherapie. Eveneens heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Andy Limoen Fysiotherapie te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Andy Limoen Fysiotherapie kan u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Andy Limoen Fizjoterapia ceni sobie ochronę Twoich danych osobowych. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje o tym, jak obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi.


Andy Limoen Fizjoterapia robi wszystko, co w jego mocy, aby zagwarantować Twoją prywatność i dlatego ostrożnie obchodzi się z Twoimi danymi osobowymi. Firma Andy Limoen Fizjoterapia przestrzega we wszystkich przypadkach obowiązujących przepisów prawa, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Oznacza to, że: • Andy Limoen Fizjoterapia przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z celem,
 • w jakim zostały przekazane
  Przetwarzanie Twoich danych osobowych ogranicza się tylko do tych danych, które są minimalnie niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • Andy Limoen Fizjoterapia prosi o Twoją wyraźną zgodę, jeśli jest to konieczne do przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Podjęto odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych;
 • Żadne dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały przekazane;
 • Żadne dane osobowe nie są przekazywane stronom spoza UE.


Przetwarzanie danych osobowych klientów


Dane osobowe klientów są przetwarzane przez Andy Limoen Fizjoterapia w celu realizacji umowy o leczenie oraz w celach administracyjnych.

W przypadku umowy o leczenie, Andy Limoen Physiotherapy może zażądać od Ciebie następujących informacji:


 • Imię;
 • Wprowadzenie;
 • Nazwisko;
 • rezydencja
 • Adres
 • kod pocztowy
 • Numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • Seks;
 • Data urodzenia;
 • numer ubezpieczenia społecznego;
 • Numer identyfikacyjny;
 • Lekarz ogólny;
 • Informacje o twoim zdrowiu.


Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Andy Limoen Physiotherapy w celu wyżej wymienionego przetwarzania przez okres obowiązywania umowy o leczenie, a po tym okresie przez minimum 15 lat.


Świadczenie na rzecz osób trzecich

Informacje przekazywane Andy Limoen Fizjoterapia mogą być przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to konieczne do realizacji celów opisanych powyżej. Andy Limoen Physiotherapy nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, z którymi nie została zawarta umowa o przetwarzanie. Andy Limoen Fizjoterapia zawiera umowy ze stronami trzecimi w celu zagwarantowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Co więcej, Andy Limoen Physiotherapy nie będzie udostępniać informacji, które podajesz innym stronom, chyba że jest to prawnie wymagane i dozwolone. Andy Limoen Fizjoterapia może również udostępniać dane osobowe stronom trzecim, jeśli wyrazisz na to pisemną zgodę.


Bezpieczeństwo

Firma Andy Limoen Fizjoterapia podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych przed niezgodnym z prawem przetwarzaniem:Wszystkie osoby, które w imieniu Andy Limoen Physiotherapy mogą zapoznać się z Twoimi danymi, są zobowiązane do zachowania poufności.
Andy Limoen Fizjoterapia ma politykę dotyczącą nazw użytkowników i haseł we wszystkich naszych systemach


Prawa dotyczące Twoich danych

Masz prawo do wglądu, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które otrzymał od Ciebie Andy Limoen Physiotherapy. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych (lub ich części) przez Andy Limoen Fizjoterapia. Masz również prawo do tego, aby podane przez Ciebie dane zostały przekazane przez Andy Limoen Physiotherapy sobie lub bezpośrednio innej stronie na Twoje polecenie. Andy Limoen Fizjoterapia może poprosić Cię o wylegitymowanie się, zanim będziemy mogli spełnić wyżej wymienione prośby.

Andy Limoen Physiotherapy values ​​the protection of your personal data. This Privacy Statement provides information about how your personal data is handled.


Andy Limoen Physiotherapy does everything it can to guarantee your privacy and therefore handles your personal data with care. Andy Limoen Physiotherapy adheres in all cases to the applicable laws and regulations, including the General Data Protection Regulation. This entails that:


 • Andy Limoen Physiotherapy processes your personal data in accordance with the purpose for which they were provided
 • Processing of your personal data is limited to only those data that are minimally necessary for the purposes for which they are processed;
 • Andy Limoen Physiotherapy asks for your explicit permission if this is necessary for the processing of your personal data;
 • Appropriate technical and organizational measures have been taken to ensure the security of your personal data;
 • No personal data will be passed on to other parties, unless this is necessary for the implementation of the purposes for which they were provided;
 • No personal data is provided to parties located outside the EU.Processing of personal data of clients


Personal data of clients are processed by Andy Limoen Physiotherapy for the purpose of implementing the treatment agreement and administrative purposes.

For the treatment agreement, Andy Limoen Physiotherapy can request the following information from you:


 • First name;
 • Last name;
 • residence
 • Address
 • Postal Code
 • Phone number;
 • E-mail address;
 • Sex;
 • Date of birth;
 • social security number;
 • ID number;
 • General practitioner;
 • Information about your health.


Your personal data will be stored by Andy Limoen Physiotherapy for the above-mentioned processing for the period of the treatment agreement and after that for a minimum of 15 years.


Provision to third parties

Information provided to Andy Limoen Physiotherapy may be provided to third parties if this is necessary for the implementation of the purposes described above.

Andy Limoen Physiotherapy does not share personal data with third parties with whom no processing agreement has been concluded. Andy Limoen Physiotherapy makes agreements with third parties to guarantee the security of your personal data. Furthermore, Andy Limoen Physiotherapy will not provide the information you provide to other parties, unless this is legally required and permitted. Andy Limoen Physiotherapy can also share personal data with third parties if you give us written permission for this.


Security

Andy Limoen Physiotherapy has taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against unlawful processing:

All persons who can take cognizance of your data on behalf of Andy Limoen Physiotherapy are bound by confidentiality.
Andy Limoen Physiotherapy has a username and password policy on all our systems


Rights regarding your data

You have the right to inspect, rectify or delete the personal data that Andy Limoen Physiotherapy has received from you. You can also object to the processing of your personal data (or part thereof) by Andy Limoen Physiotherapy. You also have the right to have the data provided by you transferred by Andy Limoen Physiotherapy to yourself or directly to another party on your instructions. Andy Limoen Physiotherapy may ask you to identify yourself before we can comply with the aforementioned requests.